အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ရရွိရန္ အရည္အေသြးရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ စြမ္á

IMG_20150816_145458.jpg

အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ရရွိရန္ အရည္အေသြး ရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝ ထက္ျမက္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယ သမၼတေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပညာေရး ဖိုရမ္က ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၃၀ ပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မူေဘာင္ ၇ ရပ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းသည္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ပညာေရး က႑ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားလာေရးနဲ႔ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးမ်ားကိုလည္း အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားရပါမယ္” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာ က႑တြင္ လြတ္လပ္သည့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကို က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟို ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ မထားဘဲ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ သီးျခားေရးဆြဲသည့္ ပဋိညာဥ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတုိင္း တကၠသိုလ္ေကာင္စီကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္၍ စီမံ ခန္႔ခြဲသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အင္အား အခ်ိဳး ညီမွ်ေစရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လံုေလာက္စြာျဖည့္ဆည္း ခန္႔ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တုိ႔အတြက္ ထူးခၽြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို  ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။