ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယားပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ

World-1.jpg
World-2.jpg
World-3.jpg
World-4.jpg

World Korea Co.,Ltd မွက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယားပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္မ်ားတြင္ လွည္းတန္းစင္တာ ေျမညီထပ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။