ျပည္တြင္းမုိဘုိင္း ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇ

IMG_20150621_153639.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC – International Finance Corporation) က အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားဖြယ္ရိွေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ဖြယ္ ရိွေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈ တုိးတက္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြယ္ ရိွေနၿပီး  ျပည္တြင္း၏ မုိဘိုင္း တာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ တြင္လည္း ပါဝင္ လာဖြယ္ရိွေန ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအခ်ိဳ႕မွ စံုစမ္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရိွလာေစရန္ အတြက္ကိုလည္း  ရည္ရြယ္၍ ျပည္တြင္း မုိဘုိင္းတာဝါ တုိင္စီမံကိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။