စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာလုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ အဆင့္အထိ ဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္မည္

IMG_4602.jpg

စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာလုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္အဆင့္အထိ ဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခ်ိန္က ၾကာေနၿပီ။ ဆက္ၾကာေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့လို႔ အစုိးရက Steering Committee ဖဲြ႕ေပးမယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုိင္စင္ထုတ္ ေပးတဲ့အဆင့္အထိ ႀကီးၾကပ္ေပးရမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္က မရွိေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္သြားၿပီ။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ အဲ့ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘာမွဆက္စပ္မႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းထြန္းေအာင္က Myanmar Connect 2015 အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ ေအာ္ပေရတာအပါအဝင္ ေအာ္ပေရတာေလးခုစလံုးအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေအာ္ပေရတာအားလံုးအား တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္လမ္းညႊန္မႈ အတူတူေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ၌ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုတို႔က အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ႏိုင္ငံျခားမိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အသစ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည့္ ေအာ္ပေရတာသည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား နည္းတူ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္အခမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။