ႏိုင္ငံတကာ Roaming စနစ္ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေပါင္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ဟ

Update News_5.jpg

ႏိုင္ငံတကာ Roaming စနစ္တြင္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေပါင္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပေအာ္ပေရတာ ၁၄ ဦးျဖင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေပါင္း ၈၅ ဦးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ Voice ႏွင့္ SMS ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသာမ်ား ျပည္ပေရာက္လွ်င္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ေရာက္ရွိလွ်င္ ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ အသုံုးျပဳေနေသာ မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ International Roaming ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အင္တာနက္ Bandwidth ကို ၃၂ ဒသမ ၃၂ Gbps အထိတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေပါင္း ၃,၅၃၇,၁၂၃ အထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳ၍ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္ဟု ဆိုထားသည္။ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူဦးေရမွာ ၉၁ ဒသမ ၃၆ ဆမွ် တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။