အိုင္စီတီက႑အတြက္ ေရးဆြဲမည့္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ လူမႈအသိုက္အဝန္း အတြက္ အကာအကြယ္မ်ား ထည့္သ

12119911_10207493530077584_4517046004002976057_o.jpg

အိုင္စီတီက႑ အတြက္ ေရးဆြဲမည့္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ လူမႈအသိုက္အဝန္း အတြက္ အကာအကြယ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း MCRB (ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိုင္စီတီက႑အတြက္ ေရးဆြဲမည့္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ျဖစ္သင့္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ အကာအကြယ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခ်က္ကို ထည့္သြင္းသင့္သည့္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားမွာ အိုင္စီတီမဟာစီမံကိန္း၊ နည္းပညာသံုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (e-government) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး မဟာ စီမံကိန္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအျပင္ မဟာစီမံကိန္းတိုင္း တစ္ခုခ်င္းတြင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ႏိုင္ေစေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေရး သႏၷိ႒ာန္တစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံၿပီးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

မဟာစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိလူပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ထားရွိေပးကာ ပြင့္လင္းၿပီး အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္သည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု လည္း ေျပာၾကားထားသည္။ အိုင္စီတီက႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရွည္သျဖင့္ႏွင့္ စုေပါင္း မ်ားျပားလာႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ သက္ေရာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးအမည္ခြဲျခားျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခ်က္ကို ICT Park မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ ျပင္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အပ္ျခင္းမ်ား တိုးျမွင့္ရရွိႏိုင္ေရး တို႔တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္႐ံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု MRCB မွ Regional Outreach Manager ေဒၚေဝၿဖိဳးျမင့္က ေျပာသည္။