သံုးစြဲသူႏွင့္ ဘဏ္မ်ားကို ဟက္ကာရန္မွ ကာကြယ္ေပးမည့္ အေၾကြးဝယ္ကတ္သစ္

chips.jpg

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈမ်ား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ခ်စ္ပ္ထည့္သြင္းထားေသာ debit ႏွင့္ အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ားကို စံတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ စတုိးမ်ားတြင္ ၎ကတ္မ်ား ဖတ္ႏိုင္မည့္ terminal မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက terminal အေဟာင္းမ်ား အသုံးျပဳေနသည့္ စတိုးမ်ားသည္ မ႐ိုးမသားျပဳလုပ္မႈျဖင့္ အေရးယူခံရႏိုင္သည္။

EuroPay, MasterCard ႏွင့္ Visa တို႔မွ ဖန္တီးထားေသာ EMV ခ်စ္ပ္သည္ ဝယ္ယူမႈ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ တစ္ခါသုံး code ကိုဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္တြင္ ခုိးယူခံထားရေသာ ကတ္နံပါတ္မ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ကတ္သုံးစြဲသူမ်ားသည္ စတိုးမ်ားတြင္ EMV ကတ္မ်ားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရန္လည္း အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ဖြယ္ရွိသည္။

EMV ခ်စ္ပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က MasterCard, Visa, Discover ႏွင့္ American Express မွ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎စံႏႈန္းအတိုင္း လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ခဲ့သည္။ လက္လီဆိုင္မ်ားက ၎စံႏႈန္းကို လိုက္လံ လုပ္ေဆာင္ရန္ မက္လုံးေပး ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားလည္း မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ EMV ကတ္မ်ားကို ဖတ္ႏိုင္သည့္ terminal မ်ားမရွိေသာ စတိုးမ်ား အေနျဖင့္ ကတ္အတုႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ EMV ကတ္မ်ားအသုံးျပဳသြားမည့္ ATM ႏွင့္ ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ား ႀကဳံေတြ႕လာမည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကြးဝယ္ကတ္ႏွင့္ debit ကတ္ေထာက္ပံ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အားလပ္ရက္ ေစ်းဝယ္ထြက္ရာ ကာလအတြင္း Target လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ အေၾကြးဝယ္ကတ္ႏွင့္ debit ကတ္နံပါတ္ သန္း ၄၀ ခန္႔ ခိုးယူခံရၿပီးေနာက္ ပိုမုိလုံၿခဳံသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေရးဆြဲခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကတ္မ်ားထုတ္ေပးေနသည့္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ လိမ္လည္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNET