ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ College ႏွင့္ Institute မ်ား

IJ-Plus_16-38-1.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ College ႏွင့္  Institute မ်ား အမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္း တက္ေရာက္လုိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ College ႏွင့္ Institute အခ်ဳိ႕ကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

Strategy First Institute

Strategy First Institute ကိုု ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ပညာ (Marketing)၊ အမွတ္တံဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (Brand Management)၊ မဟာဗ်ဴဟာပိုုင္း ဆိုုင္ရာမ်ား (Strategy) ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုုိင္ရာမ်ား (Management) ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းပိုုင္း ဆိုင္ရာမ်ား (Entrepreneurship) စသည္တိုု႔ကိုု သင္ၾကားပိုု႔ခ်ေပးေနေသာ စီးပြားေရးသင္တန္း ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Strategy First Institute သည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Institute of Commercial Management, UK မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားေသာ ပထမဦးဆံုုး သင္တန္း ေက်ာင္း တစ္ခုု ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆံုး ေစ်းကြက္ ပညာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္သည့္ The Chartered Institute of Marketing မွ အသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။  ယခုုအခါတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္္ သီးသန္႔ Own Business Management (OBM) ရက္တိုုသင္တန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ လူငယ္မ်ား စီးပြားေရး ဘြဲ႕အထိ ရယူႏိုင္မည့္ NCC Education မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္ UK တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ Diploma မ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Strategy First Institute တြင္ ေလ့လာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ CIM မွ Diploma သင္တန္းမ်ားမွာ Communication, Advertising, Marketing Diploma (CAM) ႏွင့္ CIM Diploma in Professional Marketing (DPM) တို႔ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမ်ားမွာ ၅ လခြဲ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္မ်ားကိုုခြဲၿပီး တက္ေရာက္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Strategy First Institute တြင္ သင္ယူရရိွႏိုုင္ေသာ ICM Diploma  မ်ားမွာ Diploma in Marketing, Advertising & Public Relations Triple Major Diploma ႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ Single Subject Diploma တို႔ ျဖစ္သည္။

Strategy First Institute တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ NCC သင္တန္းမ်ားမွာ – တကၠသိုုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Level 4  Diploma in Business (equiva lent to UK University 1st Year)  ကို တစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Level 4 Diploma တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ဒုတိယႏွစ္ Level (5) Diploma ကိုု တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ Final Year အတြက္  NCC Education ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရိွ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာ ႏိုုင္သည္။ ဘြဲ႕ရသည္အထိ အစအဆံုး UK တြင္ သြားေရာက္ သင္ယူေသာ ေက်ာင္းစရိတ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာကုုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႕ အထိ ရယူႏိုင္သည္။ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ Level 4 Diploma in Business (L4DB) စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းကို IGCSE (သိုု႔) တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို တစ္ပတ္ ၅ ရက္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္္ ၃ နာရီျဖင့္ တစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ NCC Diploma တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္  လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုု တစ္ႏွစ္လံုုး ပံ့ပိုုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ သည္။

MCC Training Institute

MCC Training Institute ကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေစာဆုံး ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္း Micro Computer  Course အေနႏွင့္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ႔ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးစႏွစ္အေျပာင္းမွာ ပထမဆုံး ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီ အျဖစ္ Myanmar Computer Company Limited ကို တည္ေထာင္ခဲ႔ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ Software Development System,  Integration, Data Communication,  Business Process Outsourcing (BPO) စေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ရင္း ISO 9001-2008 လက္မွတ္ရရန္ အတြက္ျပန္လည္ စုစည္းလိုက္ၿပီး လုပ္ငန္း အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခု အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မူ (Education Service) ႏွင့္ ICT ေဆာင္ရြက္မူ (ICT Servicre) ဟူ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ MCC.i ၏ ေအာက္၌ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕မ်ား ေပးေနေသာ School of Computing ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ သိပၸံဘြဲ႕မ်ား ေပးေနေသာ  School of Engineering အျပင္  စီးပြား ေရး စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ ပညာဘြဲ႕မ်ားေပးေနေသာ School of Business Management  တို႔ရွိသည္။ ေနရာ ေဒသအားျဖင့္ MCC.i (YangonCampus)၊ MCC.i (Mandalay Campus)၊ MCC.i (Naypyitaw Campus)၊ MCC.i (Yatanpon Campus) ဆိုၿပီး အဓိက ေနရာႀကီး ေလးခုဖြင့္ထားသည္။

School of Computing မွာ သင္ၾကားေပးေနေသာ B.Sc(Hons) (Business IT) ဆိုေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႔အစီအစဥ္မွာ Global Employability ရေအာင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို Component  ေလးခုႏွင့္ သင္ၾကား ေပးေနသည္။ Component  တစ္ခု မွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ University of Greenwich ၏ သင္႐ုိးမ်ားအတိုင္း သင္ၾကားၿပီး ဒုတိယ Component မွာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ  International Skill Certification ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ MCC မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး Microsoft ၏ Gold Learning Partner ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MCC မွာ တက္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘြဲ႕ရ႐ုံမက Microsoft ၏ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Skill Certification မ်ားရေအာင္လုပ္ေပးသည္။ Microsoft အသိမွတ္ျပဳ Test Center မ်ားကို MCC Training Institute မ်ားမွာ တစ္ပါတည္းဖြင့္လွစ္ ထားရွိေပးသည္။ တတိယ Componet မွာ အလုပ္ အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ပါတည္း ရေအာင္ OJT (On Job Training) လုပ္ေပးမည္ျဖစ္္သည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အပတ္စဥ္ OJT အခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္မ်ားတြင္ ICT Project မ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ေနေသာ ISDC (International Software Development Center) ၏ Software Engineer မ်ားမွလာၿပီး လက္ေတြ႕အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္တို႔ကို သင္ေပးသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕မ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္လုပ္ၾကရသည္။ တတိယႏွစ္ ေရာက္ပါက ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေတြ႕အႀကံဳရေအာင္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ခန္႔ၿပီး လုပ္ကိုင္ေစသည္။ ဘြဲ႕ရၿပီးသည္ႏွင့္  MCC Group ၏ ISDC (International Software Development Center)  မ်ား၌ JSE   (Junior Software Engineer) မ်ားအျဖစ္ အားလုံးကို အလုပ္ခန္႕ေပးသည္။ ေနာက္ဆုံး Component မွာ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ (English Proficiency) ရေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

MCC Foundation အေနႏွင့္ ဒီႏွစ္ပညာထူးခၽြန္ေသာသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုေပးသကဲ့ ထူးခၽြန္ၿပီး စီးပြားေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ားကုိ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ Campus အားလုံးမွေပးမည့္ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံေၾကး အားလုံး  တန္ဖိုးမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ ေလာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

 အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက MCC Training Institute ဖုန္း ၀၁- ၂၄၉၁၅၂၊ ၀၁- ၂၄၆၆၃၄ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္သည္။

Temasek International College

Temasek International College သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြမႈအပိုင္းမွာ တိုးတက္လာရန္အဓိက ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Temasek International College တြင္ MBA Program, Bachelor of Management (Hons), Bachelor of Business (Hospitality Management), Advanced Dip: in Hospitality & Tourism Management ႏွင့္ Part time Dip in H&T Management ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Business Communication အတန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနသည္။ Temasek International College ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ အစိုးရအသိ အမွတ္ျပဳထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ HELP University ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအစိုးရ ပညာေရး အဖဲြ႕အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳ Edu Trust လက္မွတ္ကို ေလးႏွစ္ ဆက္တိုက္ရရွိထားေသာ SDH Institute မ်ား ျဖစ္သည္။ Hospitality and Tourism Management ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း မေျဖဆိုလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ Pre-IGCSE ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာရပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ Bridging Program အားတက္ေရာက္ၿပီး TIC မွ Management Program မ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Foundation တန္းမ်ားအတြက္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို ေလးႀကိမ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံၿပီး ဇန္န၀ါရီ၊ ေမ၊ ဇူလိုင္၊ ေအာက္တိုဘာလတို႔ ျဖစ္သည္။

အနီးဆံုး Intake မွာ October ျဖစ္သည္။ MBA အတန္းသစ္မ်ားကို တစ္လခဲြတခါ ဖြင့္လွစ္သည္။ ထို႔အျပင္ MBA  အတန္းသည္ အခ်ိန္ပိုင္း အတန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ Master ဘဲြ႕ရယူတက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ လစ္ဟာမႈမရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာေရးပါ တခ်ိန္တည္းအတူတူ သင္ၾကားေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း – ၀၁ ၅၅၃၈၉၇၊ ၀၉ ၂၅၀၇၉၃၈၈၄ ႏွင့္ ၀၉ ၂၆၀၀၀၁၈၂၈ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

YOUTH International College

YOUTH International College (YIC) သည္ ICT ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး Cisco Learning Partner ႏွင့္ Pearson VUE Authorized Test Center and CPA Venue Provider အျဖစ္ရရွိခဲ့ၿပီး CPA Exam ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ YOUTH Computer Co., Ltd. တြင္သာ ေျဖဆို၍ ရႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Edexcel အဖြဲ႕အစည္းႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ YOUTH International College အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး HND Diploma in Computing and Systems Development (Network Specialize) ကို ျပည္တြင္း၌ ကုန္က် စရိတ္ သက္သက္သာသာႏွင့္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား အလိုက္ သင္ၾကားေရး အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ IT နယ္ပယ္တြင္ Master ဘြဲ႕ရရွိထားၿပီးေသာ ဆရာမ်ား၊ Cisco Certificate မ်ား ရရွိထားၿပီးေသာဆရာမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုထားေသာ (သို႔) တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ထားၿပီး သူမ်ားသည္ HND Foundation ကို ပထမဦးစြာ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ HND Foundation Winter Intake ကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။ HND Foundation ကို ၂ လအခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး HND Foundation တြင္သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာေျခခံဘာသာရပ္မ်ား၊ Network အေျခခံဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ IELTS တို႔ကို သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

YOUTH International College ကို MICT Park အတြင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္။ အလုပ္သင္လာေခၚၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း တစ္ခါတည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပး သည္။

အေသးစိတ္ထပ္မံ သိ႐ွိလိုပါက ဖုန္း – ၀၁၂၅၄၈၉၃၊ ၀၉၇၈ ၅၀၀၃၅၉၆၊ ၀၉ ၃၁၅၆၀၈၅၅ သို႔  ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

Gusto International College

ကမာၻ႕အဆင့္ UK ပညာေရးကို  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုးမကြာ အိမ္မကြာေနထိုင္ၿပီး စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ HND Diploma in Computing (UK) ကို GUSTO International College တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္သည္။ အဆိုပါ HND Diploma ကို  IT/ Computing ဘာသာရပ္ကုိ အထူးျပဳ သင္ၾကားေပးေနေသာ GUSTO International College တြင္ ( 2+1 ) သို႔မဟုတ္ (3+0) ပံုစံျဖစ္သည္။ စာသင္ကာလ ၂  ႏွစ္ခန္႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Programming, Networking, Database ႏွင့္ Design အစရွိေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ Business Skill for E-Commerce, Project Management အစရွိေသာ Management ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ စာသင္ၾကားမႈ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ IT လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  အေတြ႕အႀကံဳ ရွိေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ HND Diploma ရရွိၿပီးပါက ျပည္တြင္းရွိ GUSTO International College တြင္ျဖစ္ေစ၊ UK,US,  SG ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ Final Year တစ္ႏွစ္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ၿပီး B.Sc (Hons) Computing ဘြဲ႕ကို ရယူ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Proven Record အေနျဖင့္ GUSTO ၌ HND ၿပီးေျမာက္ထားသူမ်ားထဲမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၆ ဦး သည္ UK ၏ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ University of the West of England, Bristol ၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသည့္အျပင္ စတာလင္ေပါင္ ၁၅၀၀ ကိုပါ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (သို႔) Grade (11) ေျဖဆိုၿပီးသူမ်ားသည္ Foundation မွတစ္ဆင့္ တက္ ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားသည္ HND ၏ ပထမႏွစ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 2015 October တြင္ တန္းခြဲအသစ္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း -၀၉-၈၆၂၈၈၀၆၊ ၀၉-၄၅၀၀၅၆၁၀၄ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

Myanmar Imperial College

Myanmar Imperial College သည္ University of Northampton,UK ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ Academic Par-tner College ျဖစ္ၿပီး University of Northampton မွ တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ Undergraduate Programme မ်ားျဖစ္သည့္ BBM BA(Hons) Business and Management, BMM BA (Hons) Marketing Management, BTM BA (Hons) International Tourism Management  ႏွင့္ Postgraduate Programme မ်ားျဖစ္ေသာ MBA (Master of Business Admini stration) DBA (Doctor of Business Administration  တို႔ကို ျပည္တြင္း၌ပင္ အစအဆံုး သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂ ႏွစ္ခဲြၾကာျမင့္မည့္ BA Programme မ်ား၏ ဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း/GCE O/A ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား စတင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး အားသာ ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ မွာပင္ UK Degree ႏွင့္ အတူ သက္ဆိုင္ရာ UK, Diploma မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

MBA Programme သည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ ဘဲြ႕တစ္ခုရရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၂ ႏွစ္ရွိၿပီးသူမ်ား စတင္ တက္ေရာက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ၏ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေသာ DBA Programme အား MBA ရရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကံဳ ၅ ႏွစ္ရွိသူမ်ား စတင္တက္ေရာက္ႏိုင္ကာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၄ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။

Myanmar Imperial College တြင္ ျပည္တြင္းၿပည္ပမွProfessor/Lecturer မ်ားမွ သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိၿပီး သင္ၾကားမႈမ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Student Service မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး Theatre Type က်ယ္၀န္းသည့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ Roof Top Sport Complex၊  Indoor Canteen၊ E-Library & Student Lounge ၊ 24 hours Security System ၊ က်ယ္ဝန္း လံုေလာက္ေသာ ကားပါကင္ စသည့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ Facilities မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီစြာ သင္ၾကားလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ Myanmar Imperial College တြင္ MIC Futsal Club, MIC Chess Club, MIC Golf Club, MIC Art Club, MICStudent Union, MIC Foundation တို႔ကို ဖဲြ႔စည္းထားေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ စိတ္၀င္စားရာကို တက္ၾကြေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုသည္ မ်ားကို Myanmar Imperial College ဖုန္း – ၀၉- ၇၃၂၁၀၀၀၁၊ ၀၉- ၄၂၁၁၀ ၀၂၂၂  သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Myanmar Metropolitan College (MMC)

 

Myanmar Metropolitan College (MMC) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Human Capacity လိုအပ္ခ်က္အရ International Quality Education ကို သင္ၾကားေပး၍ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပး ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပညာကို တန္ဖိုးထား သင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အခက္အခဲမရွိ ပညာဆည္းပူးသင္ယူႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးကို ျပည္တြင္း၌ သင္ယူႏိုင္ရန္ (သို႔) ျပည္ပသို႔သြား၍ ပညာဆည္းပူးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရင္ေဘာင္တန္းသင္ယူႏိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထား သည္။ MMC တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (သို႔) IGCSE O’Level ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Scottish Qualifications Authority  (SQA) UK မွ တိုက္႐ိုက္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ Higher National Diploma (HND) ကို သင္တန္းကာလ ၂၂ လျဖင့္ စီးပြားေရးအထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ HND Business, HND Business with IT, HND Business with HRM ႏွင့္ HND Business with Accounting တို႔ကို တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ HND ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက Top-up Degree ကို SQA ႏွင့္ တရားဝင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ UK, USA၊ Australia ႏွင့္ Canada စသည့္ ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ ၇၀ ေက်ာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ဝင္ခြင့္ျဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ MMC ၌လည္း Top-up Degree ကို ဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္သည္။ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕(MBA) ယူလိုေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Senior Management Level တြင္ လုပ္ ကိုင္လိုသူမ်ား အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ University of Business and International Studies (UBIS) မွ တိုက္ရိုက္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ Swiss MBA ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ University of the Potomac မွ ေပးအပ္ေသာ Dual MBA တို႔ကို MMC တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

MMC တြင္ ႏိုင္ငံတကာသင္ၾကားမႈ အေတြ႕အႀကံဳျပည့္ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ Problem-based၊ Project-based, Game-based သင္ၾကားမႈ ပံုစံ မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္။ MMC တြင္ E-Library၊ Proquest Database စသည့္ သင္ေထာက္ကူမ်ားအား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ MBA ႏွင့္ HND အတန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ဆုႏွင့္ သင္တန္းေၾကးကို အခက္အခဲမရွိ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္မည့္ Financial Aid တို႔ကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားသည္။