ႏိုင္ငံတကာ စက္မႈကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ လုပ္ငန္းအႀကိဳရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ

Man-1.jpg
Man-2.jpg
Man-3.jpg
Man-4.jpg

Myan Auto မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အေကာင္းဆံုး ယာဥ္အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စက္မႈကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ လုပ္ငန္းအႀကိဳ ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္က UMFCCI ဆန္စပါးအသင္း အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။