တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဝင္ခြင့္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

19484_953041008040034_6329032939344711404_n_SMT_Myanmar-Examinations-Department's-Facebook-Page_News_2015Oct02.jpg

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေမးပြဲ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရာတြင္ ဘာသာတြဲ အမွတ္စဥ္ (၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ အစိမ္းေရာင္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတြဲ အမွတ္စဥ္ (၂)၊ (၃)၊ (၄) မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား အတြက္ ပန္းေရာင္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း တင္သြင္းရန္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားသည္။ ျပင္ပေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ စာေမးပြဲ ဝင္ေၾကးအတြက္ က်သင့္ေငြ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၀ယ္ယူကာ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ၏ လက္ဝဲဘက္ထိပ္ပိုင္းတြင္ ကပ္၍ မိမိတို႔ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္း မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စာေမးပြဲဝင္ေၾကး အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ စာေမးပြဲဝင္ေၾကး က်သင့္ေငြ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ခ်င္းတြင္ ကပ္၍ စုေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနသို႔ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။  

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားႏွင့္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ႐ံုးအမွတ္ ၅၂၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (ဇြဲကပင္ေဆာင္) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန၊ အမွတ္ ၁၆၆၊ လသာလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဝယ္ယူ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။