လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္မ်ားႏွင့္ Repeater မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ အသံုးမျပဳရန္ ထပ္မံေၾကညာ

maxresdefault.jpg

လိုင္စင္ရယူၿပီးမွ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား (လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္ (Walkie-Talkie) မ်ားႏွင့္ Repeater မ်ား အပါအဝင္) ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လိုင္စင္ ရယူျခင္း မျပဳဘဲ အသံုးျပဳ ျခင္း မျပဳရန္ ေၾကညာထားသည္။

မည္သူမဆို ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လိုင္စင္ရယူျခင္း မျပဳဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမျပဳရန္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သူမဆို လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၃၊ နည္း ဥပေဒခြဲ (က)၊ ဇယား (၂) အရ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္သည့္ ေရဒီယိုစက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္ (Walkie-Talkie မ်ား)၊ Jammer မ်ား၊ Celluar Repeater မ်ား၊ GSM Repeater မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တပ္ဆင္ အသံုး ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာထားသည္။

ျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ားအား တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း၊ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို မဆို ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လိုင္စင္မရွိဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိ ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္မ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆး အေရးယူသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထပ္မံအသိေပး ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ထားရွိ အသံုးျပဳရာတြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား အခန္း (၆)၊ နည္းဥပေဒ ၃၃ အရ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ တြင္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား လိုင္စင္ မရွိဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္း အတြက္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။