တစ္ခါသံုး e-cigarette

e-cigarette-(3).jpg

ေဆးလိပ္အစားထုိး e-cigarette မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာျဖင့္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါတြင္ တစ္ခါသံုး e-cigarette မ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ e-cigarette ကို အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖြာၿပီးပါက စြန္႔ပစ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Tropical Punch, Strawberry cream, Pina colada, Peach Manga, Mocha, Mint chcolate, Melon Rencher, Grape mint, Berry Kiwi, Banana split ဆုိၿပီး ေဆးလိပ္အမ်ိဳးအစား ၁၀ မ်ိဳးရွိသည့္အတြက္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း ၂၅၆၄၁၇ ႏွင့္ ၃၈၀၅၃၆ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။