ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သံုးစဲြမ

10487537_737702142942782_8632781815215076153_n.jpg

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သံုးစဲြႏုိင္မႈ က႑ဖြံၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ အကူအညီ ေပးသြားရန္ရိွေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ အုိင္စီတီ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးလုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း၌ ၿမိဳ႕ျပနွင့္ ေဝးလံသည့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွလာရန္ အတြက္ ျမန္မာအစုိးရနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္  အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ယခုကူညီမည့္ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ား၏ မုိဘိုင္းဖုန္း၊ အင္တာနက္ သတင္းအခ်က္အလက္ သံုးစဲြမႈႏွင့္ အျခားနည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ပုိမုိအသံုးျပဳလာႏုိင္ေစရန္နွင့္ ထုိေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း၌ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား တိုးတက္လာေရးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ JTEC (Japan Telecommunications Engineering and Consulting) အဖြဲ႕အစည္းမွ  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ e-Village စီမံကိန္းကို ျပည္တြင္းရိွ ပုဂၢလိက ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုိင္စီတီက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ JTEC အျပင္ JICA နွင့္ Fuji Chimera Research Institute ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ အုိင္စီတီက႑ကို အကူအညီေပးမည့္ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ထားရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။