ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း လိုင္စင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္

Update News_5.jpg

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ-ၿဂိဳဟ္တုဖုန္းမ်ား)၊ ေရဒါဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကိရိယာမ်ား၊ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- MF,HF,VHF,UHF လိႈင္းႏႈန္းသံုး ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား) အား ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္း လိုင္စင္ ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းလိုင္စင္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ငါးေထာင္က်ပ္ကိုသာ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးလိုင္စင္ခ၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွင့္လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခတို႔ ေပးေဆာင္ရန္မလိုေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ရန္ ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔မွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူက မိမိအသံုးျပဳရန္ ဝယ္ယူရင္းႏွီးထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူထံမွ ရယူထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ လုိင္စင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္း ဥပေဒေလးမ်ိဳး ထြက္ရွိရန္ က်န္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။