ထိုင္းအစိုးရဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား DDoS တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ

12065541_10153219357767825_1125521077871191527_n.jpg

ထိုင္းအစိုးရ ဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕သည္ Distributed Denial of Service (DDoS) တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ညက offline ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

DDoS တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံပိုင္ CAT Telecom ႏွင့္ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေရးဌာန (ISOC) တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္းအစိုးရ၏ ပင္မဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔လည္း offline ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ DDoS တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ Great Firewall ဟုေခၚဆိုေသာ အစိုးရ၏ Single Gateway အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Single Gateway သည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ICT ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အဆိုျပဳခဲ့ၾကၿပီး စစ္တပ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တားျမစ္ျခင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: Channel NewsAsia