Anitech AK 70 Headphone

Anitech-AK-70-Headphone-.gif

Anitech အမွတ္တံဆိပ္ AK 70 ေမာ္ဒယ္ Headphone ျဖစ္သည္။ အသံထြက္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး Built in Microphone ပါရွိသည့္အတြက္ ဖုန္းဝင္လာသည့္ အခါတြင္ ယခု Headphone မွ ဖုန္းေျပာဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ MP3, MP4, Notebook မ်ားျဖင့္ တဲြဖက္အသံုးျပဳႏိုင္သလို Mobile phone, tablet မ်ားျဖင့္လည္း တဲြဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္အေနျဖင့္ အျဖဴ၊အမည္း၊ အနီဆိုၿပီး အ  ေရာင္သံုးမ်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အာမခံ၂ ႏွစ္ေပးထားၿပီးတန္ဖိုးမွာ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ SLN Mobile ဖုန္း ၂၃၀၁၇၉၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္  ျဖစ္သည္။