ေရေဘးသင့္ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လွဴ ဒါန္းေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

Panasonic-1.jpg
Panasonic-2.jpg
Panasonic-3.jpg

Panasonic Myanmar ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံေရေဘးသင့္ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လွဴ ဒါန္းေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ပုလဲကြန္ဒိုရွိ Panasonic ျပခန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။