Acer Projection Screen

Acer-Projection-Screen.jpg

အစည္းအေဝးခန္း၊ စာသင္ေက်ာင္းခန္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခန္းအတြင္းေနရာစား သက္သာေစေသာ နံရံကပ္ Wallscreen ျဖစ္ၿပီး နံရံတြင္ အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ကာအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 70”x70”  ပတ္လည္ရိွၿပီး ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ပိတ္သားထူျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားကာ ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေရႊလမင္းနဂါး ကုမၸဏီလီမိတက္ ဖုန္း – ၂၃၀၁၇၉၇၊ ၂၃၀၁၇၉၈  ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။