အသစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ ေအာ္ပေရတာ အပါအဝင္ ေအာ္ပေရတာ ေလးခုလံုးအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾá€

IMG_4602.jpg

အသစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ ေအာ္ပေရတာ အပါအဝင္ ေအာ္ပေရတာေလးခုလံုးအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ေအာ္ပေရတာအားလံုးအား တစ္ေျပးညီေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မႈ အတူတူ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းထြန္းေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

“ခ်ေပးလုိက္တဲ့ လုိင္စင္အမ်ဳိးအစားအရ ေအာ္ပေရတာအားလံုးက လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာခ်င္း အတူတူပဲ။ ေအာ္ပေရတာတစ္ခု လုပ္ခြင့္ရွိတာကုိ အျခားေအာ္ပေရတာကလည္း လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ဆုိလုိတာက ေအာ္ပေရတာေလးခုစလံုးက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကုိ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လမ္းညႊန္တယ္၊ ကြပ္ကဲတယ္ဆုိတာလည္း အတူတူပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိေလးခုေျမာက္ ေအာ္ပေရတာကို ေရြးခ်ယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အသစ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည့္ ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား နည္းတူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္အခမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနက တစ္ေျပးညီ သူတုိ႔လုပ္တာကုိ ေစာင့္ၾကည့္မွာျဖစ္သလုိ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးတုိ႔ကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္တာ လုပ္မယ္။ လုိအပ္တဲ့လမ္းညႊန္မႈ ေပးမယ္။ အတူတူပါပဲ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။