Keyscrambler Personal

KeyScrambler-Personal.jpg

 ေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိ ဳးအစား – Privacy Software
http://goo.gl/vuWtBm
ဗားရွင္း – 3.8.1
ဖိုင္အရြယ္အစား – 1.48 MB
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ OS – Windows XP/Vista/7/8/10

Keyscrambler Presonal ဟာ မိမိရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို Keylogger မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံေပးႏိုင္မယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေဆာ့ဖ္ဝဲဟာ မိမိရဲ႕
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ေျခရာခံမယ့္ Keylogger မ်ားၾကား ျဖစ္၍ မွတ္တမ္းတင္တဲ့အခါမွာ Keyword မ်ားကို  Encrypt ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြကို အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူနဲ႔ ဝင္ေရာက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီမံေပးထားပါတယ္။ Windows XP မွ Windows 10 အထိ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။