ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး LED မီးႀကီး

------------------------LED--------.jpg

လွ်ပ္စစ္မီးမရွိေသာေနရာ၊ မီးႀကိဳးသြယ္တန္းရန္ ေဝးလြန္းေသာေနရာႏွင့္ တစ္ခဏတာ အေရးေပၚအသံုးျပဳလုိေသာ ေနရာမ်ိ ဳးတြင္ အဆင္ေျပေစမည့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး LED မီးျဖစ္သည္။ မီးလံုး ၆၀ ပါဝင္ၿပီး အျဖဴေရာင္အလင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္သံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး၊ ခရီးေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ နံရံ၊ တုိင္ စသည္တို႔တြင္ အေသကပ္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မီး၏ေရွ႕တြင္ လႈပ္ရွားမႈကို စစ္ေဆးေပးႏုိင္ေသာ Motion Detector ပါဝင္သလို အလင္းေရာင္အားအနည္း၊ အမ်ားကို စစ္ေဆးေပးႏိုင္ေသာ Lux time meter လည္း ပါဝင္သည္။ အားျပန္သြင္းႏုိင္ ရန္အတြက္ Solar panel ပါဝင္ၿပီး ႀကိဳးမွာ ၅ မီတာအရွည္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ မီး၏ေအာက္ေျခ ဘက္တြင္ အားေကာင္းေသာ Lithiun ion battery ပါဝင္ၿပီး တုိက္႐ိုက္အားသြင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ Indoor, outdoor သံုးႏုိင္ၿပီး ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ အျပင္ေရလံုစနစ္ လည္း ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ Solar panel ႏွင့္ LED မီးကို တစ္ခုခ်င္းျဖဳတ္၍လည္း စိတ္ႀကိဳက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ၅၅,ဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး Asia Best Link ဖုန္း ၃၉၉၁၂၉ ႏွင့္ ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။