ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ITPEC စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပမည္

DSC_0146.jpg

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွႀကီးမွဴး၍  Information Technology Professionals  Examination  Council (ITPEC) အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Information Technology Passport  Examination (IT Passport) စာေမးပြဲသည္ IT ဆိုင္ရာ အေျခခံ ဗဟုသုတရွိၿပီး IT ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ Fundamental Information  Technology  Engineer Examination (FE) စာေမးပြဲ သည္ IT ဗဟုသုတ အေျခခံကၽြမ္း က်င္မႈရွိၿပီးသူမ်ား၊ Programmer မ်ား၊ Program Design ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ Software Development လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အတြက္ လည္းေကာင္း၊  Applied Information Technology Engineer Examination (AP) စာေမးပြဲသည္ IT ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္း (Apply) ရွိသူမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ IT လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလိုသူမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိေစမည့္ စာေမးပြဲအသီးသီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေမးပြဲမ်ားသို႔ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ IT စိတ္ဝင္စားသည့္ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ Information Technology Passport Examination(IP), Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE), Applied Information Technology Engineer Examination (AP) စသည္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ MICT Park ၌ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုလိုသူမ်ားအ ေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ၂၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပးသြင္း ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။    MCPA Member မ်ားအေနျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ခံစားခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) ဖုန္း-၀၁-၆၅၂၃၀၇၊ ၂၃၀၅၂၃၃ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း (MCPA) ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။