တစ္ေခတ္ဆန္းလာတဲ့ Gaming Laptop မ်ား

IJ-Plus_16-35-1.jpg

Graphic ဒီဇိုင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳသူေတြ၊ ဂရပ္ဖစ္ အင္ဂ်င္နီယာေတြ ၊ video Broadcasting ျပဳလုပ္ သူမ်ားေတြနဲ႕ ဂိမ္းအျမင့္ေတြကို စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ အသံုးျပဳ ကစားႏိုင္မယ့္ Gaming Laptop ေတြကို ကုမၸဏီ အသီးသီးကေန ဒီဇိုင္းပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိလာတာကို ေတြရပါတယ္။ ဒီလို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ Gaming Laptop ေတြ ထဲကမွ ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာတဲ့ Gaming Laptop ေတြနဲ႕ Gaming Laptop  ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ နည္းပညာ အေၾကာင္းေတြကို စုစည္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Msi Gaming Notebook မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ နည္းပညာမ်ား

Steelseries Engine အမ်ဳိးအစားႏွင့္ LED Backlight Multi Color Keyboard ကို အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အလင္းေရာင္အားနည္းတဲ့ ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အေမွာင္ထဲမွာ ျဖစ္ေစ ပိုမိုေပၚလြင္ေစၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

SHIFT

Feature အသစ္ျဖစ္တဲ့ “SHIFT “ ဟာ Gaming  Notebook ၏ performance  နဲ႔ temperature အတြင္းရွိ စနစ္ ထိန္းညႇိမႈကို လုံးဝ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Matrix Display system

MSI ၏ Gaming Feature ေတြျဖစ္တဲ့  Matrix Display system  (လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၃ မ်ဳိးကို Monitor Display ၃ ခုေပၚမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ စနစ္) ျဖစ္ပါတယ္။

Cooler Boost 2

Cooler Boost 2 နည္းပညာသည္ Notebook  ရဲ႕ အေအးေပး စနစ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။

Audio Boost 2 ႏွင့္ Sound Blaster Cinema System

အသံစနစ္တြင္ အသံ၏ အေသးစိတ္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ Surround Sound  system ေတြကို အျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Xsplit Gamecaster Technology

Killer Double Shot Pro (Killer Gb LAN + Killer 802.11 a/c WiFi)  ႏွင့္ Xsplit Gamecaster  နည္းပညာသည္ Online ေပၚက HD Video, High Quality Audio ေတြ နဲ႔ Online Game ေတြကို  အထစ္အေငါ့ မရွိဘဲ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Acer  Gaming Notebook တြင္ ပါ၀င္ေသာ နည္းပညာမ်ား

DustDefender Technology

DustDefender နည္းပညာသည္ notebook အတြင္းသို႔ ဖုန္ဝင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးတဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။

Coolboost technology

Coolboost technology သည္ Notebook  အခ်ိန္ၾကာၾကာသံုးလွ်င္ Heat တက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးတဲ့ နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။

Confy View & IPS Technolgy

Confy View Technology က Screen မ်က္ႏွာျပင္ကို ဘယ္႐ႈေထာင့္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ျပင္ပမွ က်ေရာက္ေသာ အလင္းျပန္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳေသာ္လည္း အျမင္အာ႐ံုကို သက္ေသာင့္ သက္သာရွိေစပါတယ္။

Lenovo  Notebook တြင္ ပါ၀င္ေသာ နည္းပညာမ်ား

AccuType Keyboard System

တိက်မွန္ကန္ၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ စာ႐ိုက္ လက္ကြက္အတြက္ Lenovo ၏ AccuType နည္းပညာႏွင့္အတူ ေအာက္ခံ LED မီးလင္းေသာ backlit Keyboard  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Game ကစားသူေတြႏွင့္ စာ႐ိုက္သူေတြပါ ႏွစ္သက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

Dolby Advanced Audio V2

အသံပိုင္းအတြက္ Dolby Advanced Audio V2 နည္းပညာအသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ JBL Speaker ျဖင့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားႀကီးမားေသာ အသံပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

HP Gaming Notebook တြင္ ပါ၀င္ေသာ နည္းပညာမ်ား

Protech Smart

Protech Smart ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ Notebook မေတာ္တဆ ထိခိုက္လွ်င္ေတာင္ hard disk အတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ား ေပ်ာက္ပ်က္မသြားႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ Hardware နည္းပညာကိုပါ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ေပးထားပါတယ္။

Dream Color Technology

Dream Color Technology ကို အသံုးျပဳထားတဲ့ အတြက္ Video ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဓာတ္ပံုပိုင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ Graphic ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပံုရိပ္ အေရာင္အေသြးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ျပင္ပမွ အေရာင္အေသြးတိုင္း ရရွိေစႏိုင္သည့္ နည္းပညာ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 Cool Sense

Notebook ကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ သံုးစြဲလွ်င္ heat တက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ Cool sense ကို ထည့္သြင္း ဆင္ယင္ထားေပးတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ၾကာ သံုးစြဲသည့္တိုင္ Notebook heat တက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Nvidia Optimus

Nvidia Optimus နည္းပညာသည္ power စားသံုးမႈကို အနည္းဆံုး ေလ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။