မႏၲေလးတြင္ IT, Education & Career Seminar ျပဳလုပ္မည္

Update-News_5.jpg

Future Link International Education Provider မွ IT, Education & Career Seminar ကို စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ မႏၲေလးစြမ္းဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါပြဲတြင္ Mr Raymond Neo (Senior Lecture) PSB School of Engineering And Technology မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး IT ပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား အေၾကာင္း သိလိုသူမ်ား၊ IT ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး ေလ့လာလိုက္စားေနသူမ်ား၊ IT နယ္ပယ္တြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူမ်ား တက္ေရာက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု သိရသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္း-၀၉၉၇၅၀၂၆၀၀၅ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။