၃၅ မိနစ္အတြင္း ၀ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အားသြင္းႏိုင္မည့္ Quick Charge 3.0 ကို Qualcomm မိတ္ဆက္

11215072_10153194438587825_1610675350934502897_n.jpg

Qualcomm ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ SoC မ်ားတြင္ Quick Charge 3.0 ဟုေခၚေသာ အားသြင္းစနစ္သစ္ ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အားသြင္းစနစ္သစ္သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္ Snapdragon 820, 620, 618, 617 ႏွင့္ 430 တို႔တြင္ ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၃၅ မိနစ္အတြင္း ဖုန္းဘက္ထရီကို ၀ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အားသြင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၎အားသြင္းစနစ္သစ္သည္ Quick Charge 2.0 ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အားသြင္းေပးႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္အလဟႆ ျဖစ္မႈကို ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း Qualcomm မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Qualcomm 3.0 ကို version 1.0 ႏွင့္ 2.0 ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး လ်င္ျမန္သည့္ အားသြင္းမႈကို ရရိွရန္အတြက္ ဖုန္းအသစ္တစ္လံုးႏွင့္ အားသြင္းကိရိယာသစ္တစ္ခု လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

လ်င္ျမန္သည့္ အားသြင္းစနစ္ ပါဝင္ေသာ ဖုန္းအသစ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရဖြယ္ရိွေၾကာင္း Qualcomm မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: ArsTechnica