ကေနဒါႏုိင္ငံတကၠသိုလ္ Foundation တန္း၏ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ပြဲ

Foun-1.jpg
Foun-2.jpg
Foun-3.jpg

MSI ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ Taylor’s University တုိ႔ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ေသာ ကေနဒါႏုိင္ငံတကၠသိုလ္ Foundation တန္း၏ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal ပာုိတယ္တြင္လည္းေကာင္း  စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ Hotel Mandalay၊ စံပယ္ျဖဴ ခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။