Simply Piano

Simply-Piano.jpg

Simply Piano app သည္ Piano တီးခတ္နည္းကို ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ piano တီးခတ္နည္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက် ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အေျခခံမွ စတင္ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ iTunes တြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 86.6 MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS version 8.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။