လာမည့္ႏွစ္ အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မညá

11802659_854826691298285_3292795591128546728_o.jpg

လာမည့္ႏွစ္ အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇယ်ာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိလာေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္မည့္ လိုင္စင္ ၅၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆ ႀကီးလာတယ္၊ တယ္လီကြန္းက႑ကလည္း အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားလာၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည့္ ေအာ္ပေရတာေလးခု ထားရွိမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ သံုးခုက စတင္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ Telecommunications Masterplan ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

“လက္ရွိမွာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုေတာ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။