အလယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပဆရာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးမ်ားအတြက္ Study of the U.S Institutes (SUSIs) ပ႐ိုဂရမ္ ေလွá€

အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ရန္ကုန္မွ အလယ္တန္းျပဆရာမ်ား၊ အထက္တန္းျပဆရာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးမွဴးမ်ား အတြက္ Study of the U.S Institute(SUSIs) ပ႐ိုဂရမ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ေနာက္ ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားမွာ အလယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပမ်ား၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးသူမ်ား၊ သင္႐ိုးျပင္ ဆင္သူမ်ား၊ သင္႐ိုးဖတ္စာ ေရးဆဲြသူမ်ား၊ ပညာေရး႐ံုး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခဲြသူမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပ႐ိုဂရမ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အထက္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္ သင္႐ိုးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္ ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္အဆံုးတြင္လည္း အေမရိကန္ လူမ်ဳိးတို႔၏ Thems မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္တြင္ သမား႐ိုးက်ခ်ဥ္းကပ္မႈတို႔အား ပူးေပါင္း၍ပ႐ိုဂရမ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသမိုင္းေၾကာင္း၊ ဆင့္ကဲတိုးတက္လာပံုတ႔ိုကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၃၀ ႏွစ္မွ ၅၀ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပညေရးအေနျဖင့္ ဘဲြ႕ဒီဂရီႏွင့္အထက္ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားသူျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳျပည့္ဝသူ ျဖစ္ရမည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားလိုေသာနယ္ပယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘဲြ႕ဒီဂရီ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိလွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္တြင္ စာသင္ဖူးျခင္း၊ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ဖူးျခင္း လံုးဝမရွိသူ (သို႔မဟုတ္) ခဏတာသာ ေနထိုင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမွ ခြင့္ေပးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားမႈအျပည့္ အစံုတြင္ အျပည့္အစံုျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္၊ မိမိအေၾကာင္း personal essay၊ ပညာေရးလက္မွတ္မိတၱဴမ်ား၊ ေထာက္ခံစာႏွစ္ေစာင္တို႔ ပါရွိရမည္ျဖစ္ သည္။ ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ ေလွ်က္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းေလွ်ာက္ထားမႈကုိ [email protected] သို႔ ေပးပိုေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံေရး ဌာနစိတ္၊ အမွတ္ ၁၁၀၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၅၀၅၁၁၃ လိုင္းခဲြ-၄၃၆၉ သို႔ ဆက္သြယ္၍ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။