ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တြင္ Web Development Course ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္

UCSY_AT_UCSY_News_2015Sep11.jpg

Web Development Course using J2EE Struts Framework သင္တန္းကို ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းအား ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ သင္တန္း စတင္ လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ Java Programming Language  ကိုအသံုးျပဳ၍  ဝက္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခု တီထြင္ ဖန္တီးတတ္ေစရန္ႏွင့္ Final Year တြင္ျပဳလုပ္မည့္ Project မ်ားေရးသားရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ၎သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး Java Programming Language (Basic) အေျခခံ ရွိသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ (ကြန္ပ်ဴတာဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွစ၍ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။)

သင္တန္းတြင္ Servlet,  JSP and JSTL, MVC Pattern and Framework, MVC Pattern and Framework, JDBC, Project မ်ား ကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး  ေလ့က်င့္ သင္ၾကားခ်ိန္ႏွင့္ Project ျပဳလုပ္ခ်ိန္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၄၅ နာရီၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ Project ျပဳလုပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၃၀ နာရီျဖစ္သည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကို Java  Programming Language အသံုးျပဳ၍ ကိုယ္တုိင္ ေရးသားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား ၄၀ ဦးသာ လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းေၾကး အေနျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ သံုးေသာင္းက်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလုိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း- ၀၁-၆၁၀၈၈၉၊ ၀၁-၆၁၀၆၅၅၊ ၀၁-၆၁၀၆၂၂ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။