မသန္စြမ္းသူမ်ား အသက္ေမြးလက္မႈပညာ အစီအစဥ္၏ ဆရာျဖစ္ လက္မႈအတတ္ပညာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ပြဲက်င္းပ

City-1.jpg
City-Love-2.jpg
City-Love-3.jpg
City-4.jpg

City Love & Hope Foundation ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသက္ေမြးလက္မႈပညာအစီအစဥ္ (Livelihood Program for Persons with Disabilities – LP4PSWD 2015-2016) ၏ ဆရာျဖစ္ လက္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္းႏွင့္ အေျခခံလက္မႈပညာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က ခဝဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသက္ေမြးလက္မႈပညာ အစီအစဥ္ (Livelihood Program for Persons with Disabilities – LP4PSWD 2015-2016) သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အမွီခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ City Love & Hope Foundation ၏ (CSR) လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရးက႑၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ City Love & Hope Foundation မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀ မတည္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိေသာ ပညာမ်ားကို အက်ိ ဳးရွိစြာ အသုံးခ်သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို City Mart Holding Co.,Ltd မွတာဝန္ရွိသူ မခင္ေမေဒးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခခံ လက္မႈပညာသင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားမွ အေယာက္ ၁၀၀ အတြက္ ၁၀ ရက္ၾကာ သင္တန္း ၃ ႀကိမ္ႏွင့္ ဆရာျဖစ္ လက္မႈအတတ္ပညာသင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ မသန္စြမ္း ၁၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၅ ရက္ျဖင့္ ၂ ႀကိမ္ ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ား ျပန္လည္ဆင့္ပြား သင္ၾကားရာတြင္လည္း ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။