ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Satellite Forum က်င္းပမည္

ICT.jpg

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Satellite Forum ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Myanmar Satellite Forum မွ အသိပညာ ေဝမွ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲ လာတဲ့ နည္းပညာတိုးတက္မႈေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ အခမ္းအနား၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mr.Rupert Owen က ေျပာသည္။

CommuniCast Myanmar အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ Myanmar Event Park တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Satellite Forum ကို အဆိုပါအခမ္းအနားအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္တုသံုးစြဲေနသူမ်ားအား စုစည္း၍ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ICT က႑မွ ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ၾကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုတစ္ခုကို ဝယ္ယူ႐ံုႏွင့္ မၿပီးေသးဘဲ နည္းပညာပါ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ အဆင့္ အထိ ေရာက္ရွိေစေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ၿဂိဳဟ္တုသံုးစြဲေနသူမ်ားအား စုစည္း၍ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ စုစည္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။