၂၀၁၅ တြင္ စမတ္ဖုန္း ေမာ္ဒယ္အမ်ားစု ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ Samsung စီစဥ္

samsung.jpg

Samsung သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စမတ္ဖုန္း ေမာ္ဒယ္မ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး အဓိက ထုတ္ကုန္မ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ ထုတ္လုပ္သြား ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Wall Street Journal မွေဖာ္ျပခ်က္အရ Samsung ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး အႀကီးအကဲ ေရာဘတ္ယီက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လက္႐ွိထုတ္လုပ္ေနေသာ စမတ္ဖုန္း ေမာ္ဒယ္မ်ားကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ  ၃၀  ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း နယူးေယာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Samsung သည္ မိုဘိုင္းလုပ္ငန္းတြင္  အႀကီးမားဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အဓိက ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိနဲ႔လာျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေနလ်က္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ Xiaomi သည္ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားကလည္း ေငြကုန္ေၾကးက် မမ်ားျပားဘဲ high-end ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ Samsung ၏မိုဘိုင္း လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ တတိယ သုံးလပတ္ ဝင္ေငြသည္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွစ၍ ယခုဝင္ေငြသည္ အနည္းပါးဆုံး ဝင္ေငြျဖစ္လာသည္။

ထို႔အျပင္ Samsung သည္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရး အသုံးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သုံးစြဲေနရသည္။  တတိယ သုံးလပတ္အတြင္း ကုမၸဏီမွ စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရး စရိတ္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အသုံးျပဳထားၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း Wall Street Journal မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

-စိုးထက္
Ref : CNET