လူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ

Myanmar-1.jpg
Myanmar-2.jpg
Myanmar-3.jpg
Myanmar-4.jpg

Myanmar Imperial College မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္က MIC (U Wisara Campus) Theatre Room မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။