အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ေကာလိပ္မွ ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူ

IMG_2930.jpg

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ေကာလိပ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ BBM, BA (EPP), BA (Tourism), ႏွင့္ BA (Journalism) ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာပထမပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး BBM ႏွင့္ BA (EPP) ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ စုစုေပါင္း အမွတ္ ၄၄၀ ႏွင့္ အထက္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္္။ BA (Tourism) အတြက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္၌ အနည္းဆံုး အမွတ္ ၆၀ ရရွိကာ  စုစုေပါင္းအမွတ္ ၄၀၀ ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ BA (Jour-nalism) အတြက္ စုစုေပါင္းအမွတ္ ၄၀၀ ႏွင့္ အထက္ ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေကာလိပ္တြင္ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအား လာေရာက္ ထုတ္ယူ၍ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

Bachelor of Business Management BBM ၄ ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀၀၊ Bachelor of Arts (English for Professional   Purposes)  BA (EPP) သည္ ၄ ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းသားဦးေရ ၅၀၊  Bachelor of Arts (Tourism) BA (Tourism) ၄ ႏွစ္အတြက္သင္တန္းသားဦးေရ  ၁၀၀၊ Bachelor  of Arts (Journalism) BA (Journalism) ၄ ႏွစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ၃ လ အတြက္ သင္တန္းသားဦးေရ ၅၀ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဘြဲ႕သင္တန္း အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္မွေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္အထိေက်ာင္းသားေရး ရာဌာန၊ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေကာလိပ္၊ အမွတ္ (၂၇၂/ ၂၇၉)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ရန္ကုန္တြင္ရယူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူ မ်ား ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ရရွိေသာ ရမွတ္စာရင္း (မူရင္း)၊ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္မိဘႏွစ္ပါးစလံုး၏  ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မိတၱဴ)၊ အ က်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းႏွင့္ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္မ်ား (မူရင္း)၊ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု ၂ ပံုတို႔ကို ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)၊ သထံုလမ္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေၾက ညာထားမည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းလာေရာက္အပ္ႏွံသည့္အခါ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္းမ်ားကို မပ်က္မကြက္ယူေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံသိရွိလုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေကာလိပ္ ဖုန္း-၀၁-၂၉၂၅၆၆၊ ၂၉၉၀၈၈၊ လုိင္းခြဲ (၂၁၅၊၂၀၈)၊ ၂၀၀၆၃၉ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။