ကမၻာ့ပထမဆံုး ultra-high definition Blu-ray player ကို Samsung မိတ္ဆက္

11249638_10153175534742825_2920080581313529362_n.jpg

Samsung သည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး UHD Blu-ray player ျဖစ္ေသာ UBD-K8500 ကို IFA ျပပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ player သည္ သာမန္ Blu-ray ထက္ ၄ ဆ ပိုမိုေသာ resolution ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ၿပီး ျမင့္မားသည့္ အေရာင္ေဖာ္ျပမႈတြင္လည္း ၆၄ ဆ ပိုမိုေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္ disc အတြက္မဆို content ကို UHD resolution ျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။ UHD streaming ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၎ကို လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ၌ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ေအာက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းဖြယ္ရိွေၾကာင္း Samsung မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Samsung ၏ UHD Blu-ray player သည္ 4K ဟုေခၚေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပေပးမည့္ format ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

Samsung ၏ မိတ္ဆက္မႈ မတိုင္မီက 4K ကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပထမဦးဆံုး player မ်ားႏွင့္ disc မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္မွသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည္။

၎ UHD Blu-ray player သစ္ႏွင့္အတူ Samsung က R5, R3 ႏွင့္ R1 series စပီကာသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ စပီကာမ်ားကို ၃၉၉ ေဒၚလာ၊ ၂၉၉ ေဒၚလာႏွင့္ ၁၉၉ ေဒၚလာ အသီးသီးျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: CNET