ဖုန္းအားသြင္းရာတြင္ ျမန္ဆန္ေစသည့္ ဘက္ထရီ software ကို Qnovo ဖန္တီးလ်က္ရွိ

qna_image1-SH-fortune-2015sept3-.jpg

Qnovo သည္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို အားသြင္းရာတြင္ ပိုမုိျမန္ဆန္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ၎နည္းပညာ ပါဝင္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ Qnovo ကုမၸဏီသည္ U.S Venture Partners ႏွင့္ BlueRun Ventures အျပင္ RockPort  Capital ႏွင့္ Intel ၏ အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ အပါအဝင္ ေငြေၾကးထပ္တိုး ကန္ေဒၚလာ ၈.၆ သန္း ရရွိထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ Qnovo  သည္ ကန္ေဒၚလာ ၂၃ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ Qnovo အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏ ပထမဆုံးစီးပြားျဖစ္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားအတြင္း ၎နည္းပညာကို ထည့္သြင္းရန္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို သုံးစြဲရန္စီစဥ္ထားသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာကို laptop ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာမည့္ software အျဖစ္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Qnovo အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ software ကိုဆဲလ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

Qnovo တြင္ ထုတ္ကုန္ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး တစ္ခုမွာ ဆီလီကြန္ အစတစ္ခုႏွင့္ software ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဘက္ထရီ အားသြင္းသည့္ နည္းပညာျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ software ျဖင့္ဘက္ထရီကို အားျမန္ဆန္စြာ သြင္းႏိုင္သည့္ နည္းပညာျဖစ္သည္။ ဆီလီကြန္ႏွင့္ software ေပါင္းစပ္ထားေသာ နည္းပညာသည္ ဘက္ထရီမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အားသြင္းႏိုင္ေသာ္လည္း software တစ္ခုသာ အသုံးျပဳထားေသာ နည္းပညာထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားသည္။

Qnovo သည္ ဘက္ထရီမ်ား စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဘက္ထရီ အားသြင္းျခင္းႏွင့္ အားမသြင္းျခင္းစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းမိသည္။ ၎သတင္း အခ်က္အလက္သည္ တန္ဖိုးရွိလာၿပီး ဘက္ထရီအားသြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာေပၚရွိ ကၽြမ္္းက်င္ပညာရွင္မ်ားရွိရာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Ref: Fortune