အစၥေရးမွ စြန္႔ဦးဖန္တီးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စြန္႔ဦးဖန္တီး တီထြင္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို အၿမဲရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအတြက္လည္း သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ျမင့္မားေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး နည္းပညာတစ္ခ်ိဳ႕ လာေရာက္ရွာေဖြၾကေသာ အခ်ိန္၌ အဆိုပါစြန္႔ဦးဖန္တီး တီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားက ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အကူအညီမ်ား ရွာေဖြလာၾကသည္။ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (R&D) အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားမွ သီးျခားေပၚလြင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိသည္။ ၎မွာ အစၥေရးျဖစ္သည္။

စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ စြန္႔ဦးဖန္တီး တီထြင္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ R&D အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္ပုံကုိ  စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ ထိုသုိ႔ R&D ျဖင့္ ႏိုင္ငံအား အက်ဳိးျပဳႏိုင္ရန္ အေၾကာင္း တရား ၄ ခု လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ-

(၁) နည္းပညာဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း

နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္ကင္း သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (R&D) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္းတြင္ R&D အတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ထားသည္။ ထို႔အျပင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ရွာေဖြမႈမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အစၥေရး ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအတြက္ အဓိက R&D ေထာက္ပံ့ရင္း ျမစ္မ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလာေၾကာင္း အစၥေရးႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေရးအခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ တကၠသိုလ္ သုေတသန ဌာနမ်ားအတြက္ အသုံးခ်သည္။ အစၥေရးသိပၸံဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ပံ့ပိုးေနသည့္ အေရးပါေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တကၠသိုလ္ဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြျဖင့္ သုေတသီ ၁,၀၀၀ ခန္႔ကို ပံ့ပိုးထားသည္။

အစၥေရးရွိ တကၠသိုလ္မ်ားရရွိေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (R&D) ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ အစၥေရး တကၠသိုလ္မ်ားသည္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားစြာကို ရယူထားသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကမၻာ့ေပၚရွိ သိပၸံဆိုင္ရာ စာတမ္း၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝလ်က္ ရွိသည္။

အစၥေရး နည္းပညာတကၠသိုလ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံ၏အေရးပါေသာ ကာကြယ္ေရး R&D သည္ အဓိက ေနရာမွ ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စက္မႈအခန္းက႑၊ သိပၸံႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၊ သုေတသန လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလုပ္သမား အင္အားအေပၚတြင္ အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

(၂) စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း

အစၥေရးသည္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ပါက စြန္႔ဦးတီထြင္သမားမ်ား ေပါမ်ားရာတြင္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံရွိလူမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေတာင္ႀကီးကုိပင္ မေရြ႕မည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ ရဲရင့္ျခင္း၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးလိုမႈ၊ ေခတ္မီလိုျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရး ရွာေဖြလိုမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားစြာ ျပသခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ စာရင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုအရာမ်ားကို ျပသရန္ ဒဏ္ရာႏွင့္ ဆုေပါင္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ထားသည္။ အစၥေရးရွိ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (R&D) စင္တာ ထားရွိျခင္းသည္ အရည္အခ်င္းရွိ ပုဂၢိဳလ္၏ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ ေစရန္အတြက္ အလုပ္ဝန္းက်င္မႈ ပူးေပါင္းစြမ္းေဆာင္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

(၃) စီးပြားေရး ေဂဟစနစ္

အစၥေရးရွိ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (R&D) ကုိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ စာရင္းရွည္လ်ားရေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာရွိသည္။ ၎တို႔မွာ Intel, Google, SAP, HP, IBM, EMC, Apple, Huawei, Samsung, GE, Phillips, Siemens, Alcatel-Lucent, Oracle, Microsoft, Motorola, XEROX, AT&T, Dell, AMD, Paypal, McAfee, Qualcomm, Polycom, Marvell, Cisco, Telefonica, Avaya, Deutsche Telekom, Avaya, SanDisK, Ebay, AOL, Autodesk, Yahoo, Sears, GM, LG ႏွင့္အျခား ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (R&D) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အရည္အခ်င္းႏွင့္ တီထြင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားမႈမ်ားရွိရာ အစၥေရးသုိ႔ လာေရာက္ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ အစၥေရးတြင္ R&D စင္တာရွိျခင္းသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေဂဟစနစ္ တိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တည္ရွိမႈမ်ားကို ခုိင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္လာၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ကုမၸဏီကို စည္း႐ုံး ႏိုင္သလို အံ့မခန္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ပုိမုိနီးကပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) ကုန္က်စရိတ္

အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းလစာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အနိမ့္ဆုံး မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစၥေရးရွိ software အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္၏ ပွ်မ္းမွ်လစာမွာ ကန္ေဒၚလာ ၆၈,၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ software အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္၏ ပွ်မ္းမွ်လစာမွာမူ ကန္ေဒၚလာ ၉၃,၀၀၀ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ဦးဖန္တီး တီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုျဖစ္ကာ သုေတသနႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား ခန္႔အပ္သည့္အခါ ေငြေၾကးေခၽြတာ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အစၥေရးရွိ အလားအလာအရွိဆုံး စြန္႔ဦးဖန္တီးတီထြင္လုပ္ငန္း ၅ ခု

(၁) Clickspree

တည္ေထာင္သူမ်ား – အသက္ ၄၀ အရြယ္ နတ္တီရွယ္လီ ဆင္းဂါးႏွင့္ ဘန္ဇီဇာဒစ္ရွ္

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္တြင္ ျပသေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အသိအျမင္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေလ့လာရာ စိတ္ပညာ အသုံးခ်၍ မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားတြင္ အြန္လိုင္းဗြီဒီယို ေၾကာ္ျငာနည္းပညာ အဓိကေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေပးႏိုင္ရန္ ဗြီဒီယို၏ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ျပသမႈအခ်ိန္ႏွင့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားတို႔၏ အျပန္အလွန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာလ်က္ ရွိသည္။

(၂) DandyLoop

တည္ေထာင္သူမ်ား – ၄၃ ႏွစ္ အရြယ္ အာမစ္စမိုလာႏွင့္ ၃၁ ႏွစ္ အရြယ္ အိုမာရာခ်ာမင္

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – DadyLoop သည္ Ecommerce အတြက္ content မ်ား ဖန္တီးရသူမ်ားကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေသာ e-tailer မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္ရမည့္ Shopify စတိုးမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Shopify ၌ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာမွတ္ခ်က္ ေပးထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းက႑ တစ္ခုစီရွိ အျခားထုတ္ကုန္၏ ၿပိဳင္ဘက္မဟုတ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၃) Flux

တည္ေထာင္သူမ်ား – အသက္ ၄၁ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ နဲလ္ဟာ့ဇ္မန္းႏွင့္ အာမီခ်ိဳင္းရီဖေရး

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား – Flux သည္ အပင္မ်ားအတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စက္ျဖင့္ထြန္ယက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆုံး အေျခအေန ရရွိႏိုင္ေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းတို႔ကို ေျမဆီအတြင္း အာဟာရဓာတ္မ်ား ႂကြယ္ဝေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အရြယ္အစား ေသးငယ္သည့္ အာ႐ုံခံစနစ္ ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အေဝးမွေန၍ သီးႏွံမ်ားတိုးတက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္း app လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ကစက္မႈလယ္ယာပုံစံမွ ေျပာင္းလဲၿပီးေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕ျပအတြင္း သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈအထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

(၄) Gaonic

တည္ေထာင္သူမ်ား – အသက္ ၄၆ႏွစ္ အရြယ္ နာဒဗ္ဟာ့ဇ္ ႏွင့္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ရာမီရာေဖးလီ

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား –  Internet of Things (IoT) စက္ကိရိယာမ်ား  အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ၿပီး သိမ္းဆည္းေပးသလို စက္မႈဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားကို စုစည္းေပးႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ cloud အေျခခံ platform တစ္ခုကုိ ဖန္တီးထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အနာဂတ္ရွိ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအတြင္း Gaonic အေနျဖင့္ စြမ္းအင္၊ ေရသို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ျဖန္႔ေဝေပးမည့္ ကိရိယာမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၅) Myndlift

တည္ေထာင္သူမ်ား – အသက္ ၂၂ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အာနစ္အဘူမူရွ္ႏွင့္ အဇစ္ကတ္ဒန္

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ဦးေႏွာက္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ headset ႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ မိုဘုိင္း app ကို ဖန္တီးထားၿပီး ADHD ေရာဂါသည္မ်ား၏ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၿဂိဳလ္သား၂ ဦး အေျပးၿပိဳင္သည့္ ဂိမ္း app တစ္ခုကို ဖန္တီးထားသည္။ ၎ app ၏ လုပ္ေဆာင္ပုံမွာ ၿဂိဳလ္သားတစ္ဦးတြင္ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈ နက္႐ႈိင္းလာျခင္းျဖင့္ ေျပးလႊားရာတြင္ ျမန္ဆန္လာမည္ ျဖစ္သည္။