ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္တုိ႔၏ မုိဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ

11903404_10206134288769803_894619228_n.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ အနည္းဆံုးေဒသမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ေဒသႏွစ္ခုသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ မုိဘုိင္းသိပ္သည္းဆ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မုိဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ နည္းပါးေနေသးျခင္းမွာ အဆုိပါေဒသမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ မုိဘုိင္း ဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္ အနည္းငယ္သာရိွေနေသးျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

“ဒီမွာက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြလုိ တစ္ ဦးခ်င္း မုိဘိုင္းဖုန္းကိုင္သံုးတာ နည္းတယ္ေျပာရမယ္။ ရြာဘက္ ေတြဆုိ ပိုနည္းတာေပါ့။ စစ္ေတြ၊ ေတာင္ကုတ္လိုၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ဖုန္းသံုးတာ ပိုမ်ားတယ္။ ဒါေတာင္ မိသားစု တစ္စုမွာ လူေစ့ဖုန္းကိုင္တာမ်ိဳး မရိွေသးဘူး။ ရန္ကုန္မွာဆုိ မိသား စု ေလးဦးရိွရင္ ေလးဦးလံုးမွာ မုိ ဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးစီရိွ ၾကတယ္ေလ” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ရိွ ေဒသခံတစ္ဦးကဆုိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆ နည္းပါးေနေသးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕ရိွေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေဒသမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ အမ်ားဆံုး ေဒသမွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းေဒသတြင္ ၁၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆပမာဏမွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေနၿပီး မႏၲေလး တုိင္းတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းသိပ္သည္း ဆ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေနေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရသိရသည္။

အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆ ပမာဏမ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီးအ တြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ႏွင့္ အသံုးျပဳ ေနသည့္ အေရအတြက္တုိ႔အား အခ်ဳိးခ် တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။