ဗီယက္နမ္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္

FPT-Vietnam.jpg

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ FPT က အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားရန္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ သေဘာတူညီထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆုိပါ ဗီယက္နမ္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ သေဘာ တူညီလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အပါအဝင္၊ အျခား ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ Online Game  ဝန္ေဆာင္မႈ၊  ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလည္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ FPT တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လက ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အေနျဖင့္ အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီကုိ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္း ရိွသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္  လုိင္စင္ကုိ ခ်ထားေပးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ့လာ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လာေသာ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္ ငါးခုေက်ာ္ ရိွလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။