PC Image editor

pc-image-editor-1.jpg

PC Image Editor ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ ဓာတ္ပံုဖိုင္ Format မ်ားစြာကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ Filter မ်ား၊ Effect မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး အလြယ္တကူ သံုးစဲြတတ္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 9.27MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows XP မွ Windows 8 အထိ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။