လူမႈေရးမီဒီယာက ေရပန္းအစားဆံုး အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈ ျဖစ္လာေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုေဖာ္ျပ

11904738_10153165099147825_1706231967061943900_n.jpg

လူမႈေရးမီဒီယာသည္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ေက်ာ္လြန္ကာ ယူေက၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ဝက္ဘ္ေပၚ၌ ကုန္ဆံုးသည့္ ပွ်မ္းမွ်အခ်ိန္မွာ ၂ နာရီႏွင့္ ၅၁ မိနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Reddit ႏွင့္ Gawker Media ကဲ့သို႔ေသာ ဆိုက္မ်ားတြင္ သံုးစြဲသည့္အခ်ိန္ အပါအဝင္ လူမႈေရးမီဒီယာ သံုးစြဲမႈသည္ စုစုေပါင္း အြန္လိုင္းသံုးစြဲခ်ိန္၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရိွၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၁၂.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း Internet Advertising Bureau (IAB) အဖြဲ႕မွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသန စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကာလအပိုင္းအျခားတြင္ပင္ တီဗီအစီအစဥ္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ YouTube ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို အြန္လိုင္းမွသံုးစြဲသည့္ အခ်ိန္သည္ ထက္ဝက္ခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခင္က ၂၂.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာမွ ယခုအခါတြင္ ၁၂.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

၎အေျပာင္းအလဲသည္ လူအမ်ားက ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုသံုးစြဲလာၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Desktop မ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားအတြက္ အြန္လံုးသံုးစြဲမႈအခ်ိန္သည္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေသာ္လည္း စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ iPad ကဲ့သို႔ေသာ tablet မ်ားမွ သံုးစြဲမႈႏႈန္းမွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွခဲ့သည္။

မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ လူမႈေရးမီဒီယာ သံုးစြဲမႈအခ်ိန္သည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွၿပီး desktop မ်ားမွ သံုးစြဲမႈမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ရိွသည္။

လက္ရိွတြင္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈအခ်ိန္သည္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး မိုဘိုင္းေပၚတြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ tablet မ်ားတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း IAB အဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂိမ္းမ်ားသည္လည္း မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ ပိုမိုေရပန္းစားလာၿပီး မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ ဂိမ္းကစားသည့္ အခ်ိန္မွာ ၈.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွကာ desktop ေပၚတြင္ ၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သုေတသနစစ္တမ္းကို UKOM ႏွင့္ Comscore တို႔မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူ ၇၃,၀၀၀ ဦး၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၌ ေျခရာခံေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထည့္သြင္းကာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သံုးစြဲမႈ အခ်က္အလက္ကို ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: TheGuardian