အေျခခံေဝါဟာရသင္ခန္းစာ – The Living Room (ဧည့္ခန္း)

The-Living-Room_British-Council_British-Council_Lesson_2015Aug24.jpg

အဂၤလိပ္စာေဝါဟာရမ်ား ေလ့လာမႈအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ the living room (ဧည့္ခန္း) အတြင္းမွာရွိတတ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားရဲ႕အေခၚအေဝၚကုိ ေလ့လာၾကပါမယ္။ The living room (ဧည့္ခန္း) ကုိ တစ္ခါတစ္ရံလည္း a lounge (ေလာင့္ဂ်္) လုိ႔ေခၚေဝၚေလ့ ရွိၿပီး ပံုမွန္ဧည့္ခန္း တစ္ခုအတြင္းမွာ ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတတ္ပါတယ္။

Bookcase (ဘြတ္ခ္ေက့စ္) လို႔ ေခၚတဲ့ စာအုပ္စင္ကေတာ့ စာအုပ္ထားရန္ေနရာသပ္သပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီမွာပါတဲ့အဆင့္မ်ားကုိ သင့္အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ အျခားအရာမ်ားကုိ ျပသရန္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ မၾကာခဏ photos (ဓာတ္ပုံ) သို႔မဟုတ္ pictures (ပန္းခ်ီကား) တို႔ကုိထားတတ္ ၾကပါတယ္။ Photo (ဓာတ္ပံု) တို႔ picture (ပန္းခ်ီကား) တို႔ဆိုတဲ့ စကားလံုးတုိ႔ဟာ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ picture လို႔ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ဆြဲထားတဲ့ painting (ပန္းခ်ီကား) ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိလာတာေပါ့။ photo လို႔ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ကင္မရာနဲ႔ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုသပ္သပ္ကုိသာ ဆိုလိုတာပါ။ ၎ဓာတ္ပံုမ်ားကုိလည္း picture frames (ပန္းခ်ီကားေဘာင္) ေတြထဲမွာထည့္ၿပီး wall (နံရံ) ေပၚမွာ ခ်ိတ္ခ်င္ခ်ိတ္၊ မဟုတ္ရင္ စင္တစ္ခုခုေပၚမွာ တင္ထားတတ္ၾကပါတယ္။

တစ္ခါ book (စာအုပ္) တုိ႔ picture (ဓာတ္ပံု) တို႔ကုိ coffee table (ေကာ္ဖီစားပြဲ) ေပၚမွာလည္း မၾကာခဏ တင္ထားတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ coffee table ဆိုတာကေတာ့ တျခားဟာမဟုတ္ပါ။ sofa လို႔ေခၚတဲ့ အတြင္းမွာေရျမႇဳပ္ခံထားၿပီး သားေရေတြဘာေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ခံုမ်ဳိးရဲ႕ေရွ႕မွာ ခ်ထားေလ့ရွိတဲ့  ႀကီးမားၿပီး နိမ့္တဲ့ စားပြဲကုိ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။  အျခားေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း အိုးနဲ႔ထည့္ထားတဲ့ potted plant (အပင္ငယ္ေလးေတြ) သို႔မဟုတ္ vase of flowers (အလွတင္ ပန္းအိုး) တို႔ကုိ သင္ရဲ႕ coffee table မွာတင္ထားလို႔လည္း ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအေပၚကေန ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ television (႐ုပ္ျမင္သံၾကား) ၾကည့္လုိ႔ မရေလာက္ေအာင္တို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာလို႔မရေလာက္ေအာင္တို႔ေလာက္ အႀကီးႀကီးမ်ိဳးေတာ့ တင္ထားလုိ႔မရဘူးေပါ့့။

Coffee table ႏွင့္မတူတ့ဲဟာကေတာ့ side table (ေဘးစားပြဲ) လိ႔ုေခၚတဲ့စားပြဲမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ပုိျမင့္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ အျမင့္မွာ ရွိသလဲဆိုေတာ့ sofa (ႏွစ္ေယာက္ ထုိင္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပိုမ်ားတဲ့လူေတြ ထိုင္ဖို႔ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္) သုိ႔မဟုတ္ armchair (တစ္ေယာက္ထိုင္) ေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့ လူေတြက လြယ္ကူစြာနဲ႔ ဖန္ခြက္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္း တစ္ခုခု လွမ္းတင္ထားလို႔ရတဲ့ အျမင့္ေလာက္မွာ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ side table ဆိုတဲ့ဟာက အၿမဲတမ္း ထိုင္ခံုရဲ႕ေဘးမွာရွိခ်င္ ရွိ၊ မရွိရင္ ထိုင္ခံုႏွစ္ခုၾကားမွာထားတတ္ၾကပါတယ္။

Side table ဟာ lamp (မီးအိမ္) ကုိထားဖို႔လည္း ေနရာေကာင္းတစ္ခုပါပဲ။ Lampshade (မီးအိမ္အုပ္ေဆာင္း)  ကေတာ့  အလင္းေရာင္ကုိေအာက္ဘက္သုိ႔ တိုက္႐ိုက္ သြားေအာင္ ကူညီေပးၿပီး သင့္ကုိေကာင္းေကာင္းျမင္ရေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

လူေတြဟာအခန္းရဲ႕ window (ျပတင္းေပါက္) ေတြကုိ curtain (ကန္႔လန္႔ကာ) မ်ား နံရံမွာခ်ိတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ အလွဆင္ျခင္းကုိလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ၎ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကုိလည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ drape (ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ လိုက္ကာ႐ွည္ႀကီးမ်ား) လိ႔ု ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ curtain  (ကန္႔လန္႔ကာမ်ား) ဟာ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္႐ံုသာမက အလင္းေရာင္ကုိလည္း အခန္းထဲ ဝင္မလာေအာင္ ကာထားေပးပါတယ္။ ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေလ့ရွိေသာ shades (ေနကာအမိုးမ်ား) ႏွင့္ အတူ အလင္းေရာင္ကုိ ကာေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္မ်ားစြာတို႔ရဲ႕ ဧည့္ခန္းၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ carpet (ေကာ္ေဇာ) ကုိ ခင္းထားတတ္ၾကပါသည္။ carpet ဟာ နံရံတစ္ခုမွ အျခားနံရံတစ္ခုဆီအထိ ေရာက္ၿပီး ၾကမ္းျပင္ တစ္ခုလံုးကုိ အုပ္လႊမ္းပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့  rug  (ေကာ္ေဇာၾကမ္း) ကၾကမ္းျပင္ရဲ႕ဧရိယာအနည္းငယ္ကုိသာ အုပ္လႊမ္းၿပီး သစ္သားခင္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေႂကြျပားခင္းထားေသာ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရေအာင္ ဖန္တီးရန္အတြက္ ထားေလ့ရွိပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ဧည့္ခန္းေတြမွာလည္း writing table (စာေရးစားပြဲ) မ်ဳိးထားရွိတတ္ၿပီး ၎ဟာအံဆြဲပါ စားပြဲခံုမ်ိဳးနဲ႔ တူညီပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာခဏပင္ ပုိမိုေသးငယ္ပါတယ္။

Couch (ေကာက္ခ်္)  ဆိုတာက sofa ရဲ႕ေနာက္နာမည္တစ္မ်ိဳးပါ။ sofa ကုိ ခ်စ္စရာေကာင္းေအာင္ ဆန္းဆန္းျပားျပားေခၚတဲ့နာမည္က  settee  (ဆက္တီ) တဲ့။ settee ကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းလို႔ သတ္မွတ္လို႔ရတဲ့ sofa ထိုင္ခံုမ်ိဳးပါပဲ။

A loveseat (ခ်စ္သူထိုင္ခံု) လို႔ေခၚတဲ့ဟာကေတာ့ couch (ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ခံု) ထက္ေသးၿပီး chair (ကုလားထိုင္) ထက္လည္းႀကီးတဲ့ ပရိေဘာဂပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူႏွစ္ေယာက္သာထုိင္လို႔ရတဲ့ အရြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

An armchair (လက္ကုိင္ပါကုလားထိုင္) ကေတာ့ ႀကီးမားၿပီးဇိမ္က်တဲ့ ထိုင္ခံုအမ်ဳိးအစားမ်ိဳးကုိေခၚတဲ့ နာမည္ပါ။ သူ႔ကုိဧည့္ခန္းထဲမွာ ထားတတ္ၾကၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ႀကီးမားတဲ့ေရျမႇဳပ္ခံကူရွင္ေတြ ပါပါတယ္။

Pillows (ေခါင္းအံုးေတြ) ကေတာ့ cushions (ၾကားခံေနာက္မွီေတြ) ထက္ပိုေသးပါတယ္။ Cushions ဆိုတာကေတာ့ လူေတြထိုင္တဲ့ကုလားထိုင္ (သုိ႔) ဆိုဖာေပၚ တင္ထားတဲ့ ႀကီးမားၿပီးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးပါပဲ။

The fireplace (မီးလင္းဖို) ဆိုတာကေတာ့ ဧည့္ခန္းထဲက သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာမွာ မီးကုိထားထားၿပီး အခန္းကုိေႏြးေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ေနရာပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ ထြက္လာတဲ့ မီးခိုးေတြကို chimney (ေခါင္းတိုင္) ကေနတစ္ဆင့္ အေပၚတက္သြားေစၿပီး အခန္းထဲကုိ မီးခိုးမ်ားမဝင္ေစပါ။ သင္မီးကိုသံုးေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ေရွ႕တြင္ a fireguard (မီးကာ) တစ္ခုထားရွိၾကသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသုိ႔ထားျခင္းအားျဖင့္ ေႏြးေသာေလေတြဟာ ၎မွတစ္ဆင့္ ထြက္လာႏိုင္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီး႐ိႈ႕ရာတြင္ သုံးေသာ သစ္သားအမ်ိဳးအစားကုိ firewood  (ထင္း)လို႔ေခၚၿပီး အတံုးအႀကီးေတြကုိေတာ့ log (သစ္လံုး မ်ား) ဟုေခၚပါတယ္။ Fireplace (မီးလင္းဖို) ရဲ႕အေပၚဘက္မွာ mantelpiece  လို႔ေခၚတဲ့ေနရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ၎ေနရာကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ သစ္သားတန္းရွည္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းေတြတင္ၿပီး ျပသထားလို႔ရတဲ့ဆင့္တစ္ခုလို ေနရာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ေတြမွာဆို ကေလးေတြက အဲ့ဒီ mantel-piece (မီးလင္းဖို အေပၚကဆင့္) ေပၚမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ေျခအိတ္ရွည္ကေလးေတြ ခ်ိတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။

Santa Claus (စန္တာကေလာ့စ္) ဆီက လက္ေဆာင္ေတြမ်ား ရမလားဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။ ေယာက္်ားေတြကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ျပင္ဆင္ထား တာေတြထက္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပုိုမိုပတ္သက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဗီဒီယိုကက္ဆက္မ်ားမွာ ရွားပါးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစုမွာယခုအခါတြင္ VCR (Video Cassette Recorder) (ဗီဒီယိုျပစက္/ကူးယူစက္) မ်ားထက္ DVD ေခြမ်ားကုိ DVD Player (ဒီဗြီဒီဖြင့္စက္) မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ Blu-ray Disc (အျပာေရာင္အလင္းတန္းေခြ) မ်ားကုိ ပိုမို၍စတင္ၾကည့္႐ႈလာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ DVD ဖြင့္စက္မ်ားနဲ႔အတူ stereo system (သီခ်င္းေခြဖြင့္စက္ႏွင့္စပီကာမ်ား၊ အသံအဆျမႇင့္ေပးေသာ ampliflier စက္) အားလံုးတြဲထားသည့္ သီခ်င္းနားေထာင္သည့္ system) တစ္ခုကလည္း မၾကာခဏ အတူတကြတြဲလ်က္ wall unit ရဲ႕စင္မ်ားေပၚမွာ ႐ွိေနတတ္ပါတယ္။  wall unit  ဆို တာကေတာ့ေဖ်ာ္ေျဖေရး အတြက္ သံုးတဲ့  အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းအားလံုးကုိစုေပါင္းၿပီး တစ္ေနရာတည္း မွာထားထားတဲ့ နံရံကပ္စနစ္ကုိ ေျပာတာေပါ့။  ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲ့ဒီ stereo system မွာသီခ်င္းနားေထာင္ဖို႔ speakers (အသံခ်ဲ႕စက္) ေကာင္းေကာင္း တစ္စံုကေတာ့ ရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးတာပါပဲ။

ေယာက်္ားအမ်ားစုအတြက္ ဧည့္ခန္းတစ္ခုရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းကေတာ့ recliner လို႔ ေခၚတဲ့ ေနာက္မွီပက္လက္ကုလားထိုင္ျဖစ္ပါတယ္။

recliner ဟာ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကုလားထိုင္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကုိမွီခ်လုိ႔ရႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုမွီၿပီး လွဲခ်လို႔ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ထိုင္ေနတဲ့လူ အဖို႔ အလြန္ကုိသက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစပါတယ္။ မၾကာခဏပင္ ေယာက်္ားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ recliners ေတြကုိ သူတို႔ရဲ႕ပုလႅင္အျဖစ္ေတာင္ ထင္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္ သူတို႔ဘုရင္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနသေယာင္ေပါ့။  အဲ့ဒီပက္လက္ ကုလားထုိင္ေပၚကေန သူတို႔ေတြဟာ remote control (အေဝးထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ/တီဗီြရီမုတ္) ကုိသံုးၿပီးေတာ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေပၚက ႐ုပ္သံလိုင္းေတြေျပာင္းမယ္။ မဟုတ္ရင္ stereo system ေပၚက သီခ်င္းရဲ႕ အသံအနိမ့္အျမင့္ကုိ ခ်ိန္မယ္ေပါ့။

လူေတြက ၾကမ္းျပင္ေတြကုိ ေကာေဇာေတြနဲ႔၊ နံရံေတြကုိ ပန္းခ်ီကားေတြနဲ႔ မၾကာခဏ အလွဆင္တတ္ၾကေပမယ့္ သူတို႔ဟာအခန္းရဲ႕ the ceiling (မ်က္ႏွာၾကက္) ကုိေတာ့အလွဆင္ေလ့မရွိၾကပါဘူး။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အေပၚဘက္မွာအလွဆင္တာဆိုလို႔ မီးေတြထြန္းထားတာတို႔၊ သင့္ကုိေႏြရာသီမွာ ေအးျမေစတဲ့ ceiling fan (မ်က္ႏွာၾကက္ ပန္ကာတို႔တပ္ထားတာမ်ဳိးတို႔ပဲရွိတာေပါ့။

Vocabulary.cl မွ The Living Room – English Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။