ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ Network စာေမးပြဲမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ ျပဳခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စာေမးပြဲမ်ားသည္ Professional နယ္ပယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲ ေအာင္ ျမင္သူမ်ားသည္ ပညာရွင္နယ္ပယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Network Associate Examination (NA), Network Professional Examination (NP) မ်ားကိုစစ္ေဆး ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေၾကးမ်ားအေနျဖင့္ ၅,ဝဝဝ က်ပ္ (Network Associate Examination)၊ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (Network Professional Examination) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ MCPA အသင္းဝင္မ်ားအား ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း Discount ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Conference Hall, MICT Park, လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္တြင္ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။