တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆြသဟာ အစီအစဥ္ကို သံုးစဲြသူ ၇ သန္းခန္႔ရိွလာ

11889651_10204978242116864_8074040988876990792_n.jpg

ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းထားေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရလုပ္ငန္း (MPT) ၏ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္ ၇ သန္းခန္႔ ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရိွသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္အတြင္းက စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနသူဦးေရသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လစဥ္သံုးစဲြသူ အေရအတြက္မွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလးသိန္းမွ ငါးသိန္းဝန္းက်င္ ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အသံုးျပဳခ ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲထားသည့္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈအား ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သံုးစဲြေနသူဦးေရ ၁၄ သန္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးစဲြသူ အေရအတြက္မွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ ယင္းပမာဏ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဈးကြက္အတြင္း ေရာက္ရိွၿပီး လုိင္းဖြင့္၍ သံုးစဲြေနသည့္ ဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္မွာ သန္း ၃၀ ဝန္းက်င္ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ CDMA, GSM ႏွင့္ WCDMA ဆင္းမ္ကတ္ သံုးစဲြမႈအေရအတြက္သည္ ၁၄ သန္းျဖစ္ၿပီး က်န္ပမာဏသည္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooreedoo Myanmar ႏွင့္ Telenor Myanmar တို႔မွ ေရာင္းခ်ထားေသာ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္ ၁ သန္းခန္႔ကို ေဈးကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။