ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ၌ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၁၇ ခု အဆိုျပဳလႊá

IMG_9807.jpg

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ၌ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုတို႔က အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚထားေသာ အမ်ိဳးသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရမည္ဟု သိရသည္။

“အထူးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအတြက္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၇ ခုက အဆိုျပဳလႊာ လာတင္ၾကတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႕ေတြ ေရြးမယ္ဆိုတာ စိစစ္ေနဆဲပဲ” ဟု အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေလးခ ုထားရွိမည္ဟု တရားဝင္ေၾကညာထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ တြင္းမွ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုတို႔ကို လိုင္စင္ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္မွစတင္၍ အမ်ိဳးသားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုိင္စင္ အတြက္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္အထိ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ႏိုင္ငံျခားမိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆိုပါေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

အသစ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည့္ ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားနည္းတူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္အခမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အစိုးရထံ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။