ကေနဒါပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ CPU Program ကို ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ ေလွ်ာက္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူလုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမအဆင့္ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာစြာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး  ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ Canadian Pre-University (CPU) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ Taylor’s College တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ ကေနဒါတကၠသိုလ္ အႀကိဳသင္တန္းျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ CPU ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ယူေက၊ ဥေရာပ၊ အာရွ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစရွိသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ မိမိ၏ရမွတ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ အလုိက္ တုိက္႐ိုက္ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

CPU ကုိ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁ ႏွစ္အတြင္း မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအလုိက္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ IGCSE/ GCE “O”Level တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ မ်ား CPU သုိ႔ တုိက္႐ုိက္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား Business, Engineering, Biotechnology, Medicine, Pharmacy, Mass Communication, Humanities, Psychology, Ac-tuarial Science, Architecture, Computer Science, IT အစရွိေသာ မိမိတုိ႔စိတ္တုိင္းက် အဓိက ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလထက္ ၃ လ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး   Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း- ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

ကေနဒါပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ CPU Program ကို ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာ သင္ယူလုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမအဆင့္ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာစြာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး  ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ Canadian Pre-University (CPU) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ Taylor’s College တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ ကေနဒါတကၠသိုလ္ အႀကိဳသင္တန္းျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ CPU ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ယူေက၊ ဥေရာပ၊ အာရွ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစရွိသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ မိမိ၏ရမွတ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ အလုိက္ တုိက္႐ိုက္ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

CPU ကုိ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁ ႏွစ္အတြင္း မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအလုိက္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ IGCSE/ GCE “O”Level တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ မ်ား CPU သုိ႔ တုိက္႐ုိက္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား Business, Engineering, Biotechnology, Medicine, Pharmacy, Mass Communication, Humanities, Psychology, Ac-tuarial Science, Architecture, Computer Science, IT အစရွိေသာ မိမိတုိ႔စိတ္တုိင္းက် အဓိက ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလထက္ ၃ လ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး   Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း- ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

ကေနဒါပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ CPU Program ကို ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူ လုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမအဆင့္ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာစြာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး  ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ Canadian Pre-University (CPU) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ Taylor’s College တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ ကေနဒါတကၠသိုလ္ အႀကိဳသင္တန္းျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ CPU ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ယူေက၊ ဥေရာပ၊ အာရွ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစရွိသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ မိမိ၏ရမွတ္ႏွင့္ ဘာသာ ရပ္အလုိက္ တုိက္႐ိုက္ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

CPU ကုိ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁ ႏွစ္အတြင္း မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအလုိက္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ IGCSE/ GCE “O”Level တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ မ်ား CPU သုိ႔ တုိက္႐ုိက္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား Business, Engineering, Biotechnology, Medicine, Pharmacy, Mass Communication, Humanities, Psychology, Ac-tuarial Science, Architecture, Computer Science, IT အစရွိေသာ မိမိတုိ႔စိတ္တုိင္းက် အဓိက ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလထက္ ၃ လ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး   Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း- ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ေမးျမန္းႏုိင္သည္။