ညစာစားခ်ိန္တြင္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းကို လူတိုင္းနီးပါး မႏွစ္သက္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခု ေဖá

11899888_10153153070782825_2717080847922864725_n.jpg

မိသားစုႏွင့္ ညစာစားခ်ိန္တြင္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းကို လူတိုင္းနီးပါးက မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း Pew Research Center မွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းသစ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ ေျဖၾကားသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ညစာစားခ်ိန္တြင္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းက သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္းကို အသံုးမျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသူ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္း မသံုးသင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသူ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွခဲ့သည္။

ေျဖၾကားသူ စုစုေပါင္း၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းသည္ စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို စြန္႔ခြာႏိုင္ျခင္း မရိွဘဲ ေျဖၾကားသူ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ဖုန္းကို အသံုးျပဳေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားစုမွာ message ႏွင့္ email ဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ message ပို႔ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း အထက္ပါ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Pew သည္ အဆိုပါ စစ္တမ္းအတြက္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၃,၀၀၀ ဦးကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ဖုန္းအသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက လမ္းေလွ်ာက္ရင္း စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းက အဆင္ေျပေၾကာင္း၊ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အမ်ားသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းက ျပႆနာ မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္တြင္ ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

Ref: Times