အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ သေဘာထားထုတ္ျပန္

20141120_154437.gif

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ႏိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ စိန္ရတုခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားမွ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ၏ ဝိေသမွာ ပညာေရးက႑အားလံုးအား လႊမ္းၿခံဳသည့္သေဘာရွိၿပီး ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  က႑အသီးသီး ပါဝင္ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒသည္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒႏွင့္ စနစ္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကိုအေျချပဳ၍ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ၊ ဆရာအတတ္ပညာ စေသာ က႑အလုိက္ သီးျခားဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳစုျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ ၎ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းဥပေဒကုိလည္း ေရးဆြဲျခင္း၊ က႑ အလုိက္ သီးျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္အလုိက္ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္စာတမ္းမ်ားကို မူလအစီအစဥ္ရွိသည့္အတုိင္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါသေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုရက္ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕က ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဥပေဒတစ္ခုကို မက်င့္သံုးရေသးဘဲ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ဆုိတာ အဆင့္တစ္ခု ကို ေက်ာ္လြန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ကာလ အတြင္းမွာလဲ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ စတဲ့ က႑အလုိက္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕သည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၆ ခ်က္အေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ဖိတ္ေခၚခ်က္မ်ားကို ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္ တာဝန္ခံတင္ျပေပးရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ ေကာလိပ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးရန္၊ ပညာေရး အရည္အေသြး အာမခံမႈစနစ္နဲ႔အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္မႈကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အႀကံေပးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၎တို႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအား လုပ္ေပးႏုိင္သည္၊ မလုပ္ေပးႏုိင္သည္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳ၍ မရသည့္အတြက္ လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ဥပေဒျပဳသည့္ ေနရာသို႔ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး အခန္း ၁၄ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၉ ခ်က္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္က အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။