နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေက်ာက္ဆည္) ဘားကမ့္

Barcamp-1.jpg
Bamp-2.jpg

နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေက်ာက္ဆည္) ဘားကမ့္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္က အဆိုပါတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။